Καταστατικό

>>Κατεβάστε το Καταστατικό Φίλων του κτήματος Τατοΐου σε μορφή .pdf

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο στο οποίο το παρόν αφορά έχει την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΤΟΪΟΥ», ενώ για τις τυχόν σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυμία του θα
αποδίδεται ως «TATOI FRIENDS ASSOCIATION».
Η σφραγίδα του Σωματείου περιλαμβάνει τον τίτλο με ελληνικούς και λατινικούς όρους,
καθώς και το τυχόν έμβλημα του Σωματείου, εάν τέτοιο θεσμοθετηθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί
παραρτήματα, γραφεία και τεχνικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή άλλες μονάδες
υποστήριξης ή διάδοσης ή ενίσχυσης του έργου του, ή να ορίζει εκπροσώπους του σε
πόλεις, κωμοπόλεις ή τοποθεσίες της Ελλάδος ή του εξωτερικού για την εξυπηρέτηση
των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι να προάγει
α. την εν συνόλω προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του πρώην Βασιλικού
Κτήματος Τατοΐου, ενός μνημείου, ιστορικού τόπου, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού
αγαθού του Ελληνικού Λαού μεγάλης σημασίας με ιδιαίτερο ιστορικό, αρχιτεκτονικό και
λαογραφικό ενδιαφέρον, κατά τρόπο σύμφωνο με τις σύγχρονες αντιλήψεις που κρατούν
διεθνώς για τη βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών αγαθών αλλά και εκ παραλλήλου
β. την ανάδειξη και προβολή της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας που χαρακτηρίζει
την ευρύτερη δασική περιοχή του κτήματος στην διαμόρφωση των εκάστοτε κλιματικών
και ατμοσφαιρικών συνθηκών του Αττικού λεκανοπεδίου αλλά και στην ιστορική
αποτύπωση της Αττικής χλωρίδας.
Ως υπόδειγμα για την επίτευξη των ανωτέρω θα ληφθούν τα όσα εφαρμόζονται σε
αντίστοιχα μνημεία μεγάλης σημασίας (π.χ. βασιλικά ανάκτορα & κτήματα Μεγάλης
Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας και βαλκανικών χωρών, καθώς και κτήματα του 18ου και
19ου αιώνα).

Το Σωματείο εντός του πλαισίου αυτού:

α. Αναζητά τρόπους να καθιστά γνωστό το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου στην
ημεδαπή αλλά και διεθνώς και να παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση για αυτό, όπως
π.χ. για την ιστορία του, για το ίδιο το Κτήμα (ταυτότητα κτηρίων, περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά και περιβαλλοντικά αξιοθέατα, μονοπάτια κλπ.) και για τη
μοναδικότητά του από περιβαλλοντικής και αρχιτεκτονικής πλευράς.

β. Προάγει την αξιοποίηση του Κτήματος Τατοΐου κατά τρόπο που να συνάδει πλήρως
με το χαρακτήρα και την ιστορία του, με σκοπό το Κτήμα Τατοΐου να γεννά το ίδιο τα
έσοδα εκείνα που θα επιτρέψουν την πλήρη, προσήκουσα και υψηλού επιπέδου
αναστήλωση και συντήρηση όλων των κτηρίων και κτισμάτων του, του οδικού δικτύου
του, των κήπων του καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντός και δη την
υψηλού επιπέδου πυροπροστασία εις το διηνεκές, ώστε να γίνει το πρώην Βασιλικό
Κτήμα Τατοΐου αντάξιο άλλων συγκρίσιμων ευρωπαϊκών μνημείων και ένας
πραγματικός τόπος αναψυχής, ανάτασης και επιμόρφωσης για τους Έλληνες, στους
οποίους ανήκει, αλλά και για τους ξένους που επισκέπτονται τον τόπο μας.

γ. Προσφέρει κάθε δυνατή συνδρομή στους φορείς υπό τη δικαιοδοσία των οποίων
εμπίπτει το Κτήμα Τατοΐου, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, την Περιφέρεια
Αττικής, τους όμορους Δήμους, τον φορέα Διαχείρισης του Κτήματος αν και όποτε
αυτός συσταθεί, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, το Δασαρχείο
Πάρνηθας κλπ.

δ. Αντιτίθεται σε κάθε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου ή δράση που πλήττει την
ιστορική, πολιτιστική ή περιβαλλοντική αξία του Κτήματος Τατοΐου ή μειώνει το
επίπεδο προστασίας αυτών. Ενδεικτικά, το Σωματείο αντιτίθεται κατ’ αρχήν στην
ανέγερση οποιουδήποτε νέου κτίσματος (εκτός εάν υπηρετεί την πυροπροστασία,
πανεπιστημιακή επιστημονική έρευνα ή μελέτη, ή πρόκειται για την εκ νέου ανέγερση
κατεστραμμένου κτίσματος) και προστατεύει σθεναρά το δασικό χαρακτήρα των
τμημάτων εκείνων του Κτήματος που είναι δασικά. Μάλιστα, το Σωματείο ενημερώνει
τις αρχές για κάθε παράνομη δραστηριότητα εντός του Κτήματος που υποπίπτει στην
αντίληψή του. Σε περίπτωση αδήριτης ανάγκης ανέγερσης νέου κτίσματος, αυτό θα
πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονικά κτίρια τα οποία έχουν είτε καταστραφεί η γκρεμιστεί
και σε κάθε περίπτωση μόνο με υλικά που συμβαδίζουν με την φυσιογνωμία του
Κτήματος.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω το Σωματείο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, πάντα και
αυστηρά εντός του πλαισίου της νομιμότητας, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
δύναται να:

1. προχωρεί σε εκδόσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, και χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και εν
γένει τα μέσα που η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει.

2. εκπονεί μελέτες.

3. διοργανώνει εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, ξεναγήσεις, εκθέσεις και άλλες συναφείς
δράσεις.

4. συνεργάζεται με κρατικούς και μη φορείς, οργανώσεις, σωματεία, ιδρύματα,
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εν γένει φυσικά και νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, δύναται δε να συμμετέχει σε φορείς, ενώσεις, ομάδες και εν γένει συλλογικές
δράσεις που επιδιώκουν τον σκοπό του Σωματείου ή σκοπό συναφή ή σχετιζόμενο με
αυτόν. Το Σωματείο μπορεί να δημιουργεί, να συνεργάζεται, να προάγει τη διεύρυνση ή
να εγγράφεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς
ή διεθνείς οργανισμούς, συμπράξεις, κοινοπραξίες ή άλλους φορείς κατάλληλης νομικής
μορφής εφόσον έτσι εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του. Ενδεικτικά αναφέρονται
φορείς που αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση έργων ή δράσεων, που συνδέονται με τους σκοπούς του Σωματείου. Το
Σωματείο μπορεί να συμμετέχει ενεργά στους ανωτέρω φορείς και να συμβάλλει στην
υλοποίηση των έργων και των δράσεων με την τεχνογνωσία και τα μέσα που διαθέτει.

5. συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους,
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά
Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσω
των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο 4 αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο
τρόπο.

6. χρηματοδοτεί ή να επιδιώκει την εξεύρεση χρηματοδότησης δράσεων και ενεργειών
τρίτων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων εκείνων που αναφέρονται
ανωτέρων υπό 1. – 4.) που υπηρετούν το σκοπό του ιδρύματος.

7. δίνει συνεντεύξεις τύπου και ενημερώνει τακτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και
τους αρμοδίους φορείς τόσο για τις δράσεις του όσο και για τις προτάσεις που αυτό
πρεσβεύει.

Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική, αφού το Σωματείο δύναται να
επιδιώξει τον σκοπό του και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου, που είναι μη κερδοσκοπικό, συνίστανται εκ των εξής:

α) Των δικαιωμάτων εγγραφής και των ετησίων και εκτάκτων συνδρομών των μελών
κατά τα οριζόμενα στο παρόν.

β) Των δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, και γενικώς πάσης φύσεως οικονομικής
ενισχύσεως ή χορηγίας από τα μέλη του Σωματείου ή από τρίτα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή Κρατικές Αρχές ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή εθνικότητας,
συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αυτών που προέρχονται από συμμετοχή σε
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Κράτους κάθε είδους, καθώς
και των κρατικών πόρων. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές έπειτα
από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία παρέχεται με απόφασή του. Οι
καταλειπόμενες στο Σωματείο κληρονομιές γίνονται δεκτές έπειτα από έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται με απόφασή του και πάντοτε επ’ ωφελεία
απογραφής κατά την σχετική διαδικασία που ορίζεται από το νόμο. Κληρονομιές,
κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό, τελούν πάντοτε υπό
ξεχωριστή διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, οι τυχόν δε εξ αυτού
πρόσοδοι διατίθενται αποκλειστικώς κατά τους υπό του διαθέτη ή του δωρητή όρους.

γ) Των εισοδημάτων από την περιουσία ή τις δραστηριότητες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε απλά και επίτιμα. Τα τελευταία, τα οποία
ανακηρύσσονται ως τέτοια από το Διοικητικό Συμβούλιο επειδή συνέβαλαν με
εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου, διαφοροποιούνται από τα
απλά μέλη στο ότι απαλλάσσονται της ετήσιας ή της έκτακτης συνδρομής. Οι αναφορές
στο παρόν σε μέλη του Σωματείου αφορούν τόσο στα απλά όσο και στα επίτιμα μέλη, με
εξαίρεση τις αναφορές στο πλαίσιο της ετήσιας ή έκτακτης συνδρομής, την οποία τα
επίτιμα μέλη δεν οφείλουν.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι μέλος του σωματείου μπορεί να είναι και νομικό
πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο εκπροσωπείται στα όργανα του
Σωματείου από φυσικό πρόσωπο που κάθε φορά θα υποδεικνύει.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ

Αίτηση: Για την εισδοχή μέλους απαιτείται

(α) έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία πρέπει να περιέχει δήλωση αυτού περί
του ότι έλαβε γνώση του καταστατικού του Σωματείου. Επίσης πρέπει συμπληρωματικά
να συνοδεύεται από α) πληροφοριακό δελτίο για τα στοιχεία του αιτούντος με βάση
υπόδειγμα του Σωματείου β) το εκάστοτε τυχόν καταβλητέο για την εξέταση της
αιτήσεως εισδοχής ποσό, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης.
(β) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Απόφαση: Τηρουμένων των όρων της προηγούμενης παραγράφου, για την εισδοχή
μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την θετική ψήφο τουλάχιστον τεσσάρων
εκ των μελών του. Στην περίπτωση που ο ως άνω απαραίτητος αριθμός ψήφων δεν
συγκεντρωθεί, η μεν αίτηση απορρίπτεται, ο δε αιτών έχει δικαίωμα να επανέλθει με
νεότερη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από ένα έτος. Το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή του περί της μη εισδοχής
μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μεταξύ άλλων να συναρτά την εισδοχή μελών
με την πραγματοποίηση πρώτα εργασίας υπέρ των σκοπών του Σωματείου ή με την
επιτυχή διάνυση περιόδου δοκιμής (δόκιμο μέλος) από το υποψήφιο μέλος, το οποίο
κατά την περίοδο αυτή δικαιούται να παρακολουθεί τις εργασίες του Σωματείου και της
Γενικής Συνέλευσης αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Χρόνος εισδοχής: Ο αιτών θεωρείται μέλος του Σωματείου από την ημέρα κατά την
οποία ελήφθη η περί εισδοχής αυτού απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εγγραφή: Επί τη βάση της περί εισδοχής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
πραγματοποιείται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου εγγραφή του νέου Μέλους
στο Μητρώο Μελών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Γενικά: Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα: α) να μετέχουν στις
συγκεντρώσεις και υπόλοιπες εκδηλώσεις του Σωματείου, καταβάλλοντας πάντως το
αναλογούν τίμημα, εάν τέτοιο προβλέπεται και β) να απολαμβάνουν των εκ της δράσης
του Σωματείου ωφελημάτων.

2. Ειδικά: Δικαίωμα παράστασης, συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν
μόνο τα μέλη που εκπλήρωσαν όλες τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις
τους. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνον οι στη Γενική Συνέλευση εκπρόσωποι των
νομικών προσώπων – μελών και τα φυσικά πρόσωπα – μέλη, με την ίδια παραπάνω
προϋπόθεση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Υποχρεώσεις: Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται: α) να καταβάλουν κάθε
προσπάθεια για την υποβοήθηση της πραγμάτωσης των σκοπών του Σωματείου, β) να
εκτελούν πρόθυμα τις ανατεθειμένες σ’ αυτά εργασίες, γ) να εκπληρώνουν τακτικά,
ανελλιπώς και εμπρόθεσμα τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις τους, δ) να
δίδουν ακριβή στοιχεία διεύθυνσης, αριθμού τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο Σωματείο και να επικαιροποιούν αυτά, ώστε να παραμένουν ακριβή, προκειμένου να
είναι εφικτή από το Σωματείο η επικοινωνία μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση,
κοινοποιήσεις του Σωματείου στην τελευταία διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση
μέλους που του έχει δοθεί θεωρούνται καλώς πραγματοποιηθείσες, και εάν ακόμη τα
στοιχεία αυτά δεν ισχύουν πλέον.

Οι προς το Σωματείο υπηρεσίες των μελών του, με την ιδιότητα τους αυτή, παρέχονται
χωρίς αμοιβή.

Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που
λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με
απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τεσσάρων μελών, να ορίζει και έκτακτη
συνδρομή, που δεν μπορεί κατ’ έτος να υπερβαίνει συνολικά το πενταπλάσιο του ποσού
της τακτικής συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Διαδικασία: Κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να παραιτηθεί ελεύθερα από την
ιδιότητά του αυτή, με απλή, έγγραφη, περί τούτου δήλωσή του προς το Διοικητικό
Συμβούλιο, που υποβάλλεται στην έδρα του Σωματείου.

2. Συνέπειες: Ο παραιτούμενος παύει να αποτελεί μέλος του Σωματείου, από τη στιγμή
της κοινοποίησης προς το Σωματείο της δήλωσης παραίτησής του (βλ. προηγούμενη
παράγραφο). Με βάση σχετικό πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
πραγματοποιείται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου η διαγραφή του
παραιτηθέντος μέλους από το Μητρώο Μελών.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

Αποβολή: Μέλος αποβάλλεται από το Σωματείο:
α. εάν του επιβληθεί η κύρωση της οριστικής αποβολής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2
και 4 του άρθρου 12 του παρόντος. Το μέλος χάνει την ιδιότητα του μέλους από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης που δεν αποδέχεται την έφεση του μέλους κατά της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που επέβαλε την κύρωση της οριστικής
αποβολής (ορ. παράγραφο 4 του άρθρου 12 του παρόντος) ή, σε περίπτωση που δεν
ασκήσει το δικαίωμα έφεσής του στη Γενική Συνέλευση, από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας ημέρας κατά την οποία μπορούσε να ασκήσει το ως άνω δικαίωμα έφεσης
(ορ. παράγραφο 4 του άρθρου 12 του παρόντος).

β. εάν αποφασιστεί η οριστική αποβολή του σύμφωνα με το άρθρο 14 και την
παράγραφο 4 του άρθρου 16 του παρόντος. Το μέλος χάνει την ιδιότητα του μέλους από
την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ

Τηρουμένης της διάταξης της παραγράφου του προηγούμενου άρθρου είναι δυνατόν να
γίνει εκ νέου δεκτό στο Σωματείο μέλος που έχει παραιτηθεί ή αποβληθεί διά τινά των
υπό στοιχεία του άρθρου 12, παράγρ. 1, προβλεπομένων λόγων.

Για την επανεισδοχή μέλους κατά την προηγούμενη παράγραφο, τηρείται η ως άνω
διαδικασία, απαιτείται όμως αυξημένη πλειοψηφία τεσσάρων μελών. Εάν ο/η προς
επανεισδοχή υποψήφιος/α είχε αποβληθεί για μη εκπλήρωση των προς το Σωματείο
οικονομικών του υποχρεώσεων, προϋπόθεση επανεισδοχής είναι η εκπλήρωση όλων των
μέχρι της αποβολής σχετικών υποχρεώσεών του.

Κατ’ εξαίρεση, εάν το μέλος έχει αποβληθεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το
άρθρο 10 παρ. β του παρόντος, για την επανεισδοχή του απαιτείται πέραν και πριν από
τα προαναφερθέντα στο παρόν άρθρο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την
πλειοψηφία του άρθρου 16 παρ. 4 του παρόντος που να επιτρέπει την επανεισδοχή.

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Πειθαρχικά παραπτώματα: Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του
Σωματείου: α) κάθε υπαίτια παράβαση διατάξεων της περί Σωματείων νομοθεσίας, β)
κάθε παράβαση του Καταστατικού ή των Εσωτερικών Κανονισμών ή των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου γ) η μη εμπρόθεσμη καταβολή
και δεύτερης ετήσιας συνδρομής, ενόσω δεν έχει καταβληθεί και η προηγούμενη ετήσια
συνδρομή δ) η μη εμπρόθεσμη και πλήρης εξόφλησης άλλης σημαντικής χρηματικής
οφειλής προς το Σωματείο (κάθε οφειλή άνω των διακοσίων (200) ευρώ θεωρούμενη
πάντα σημαντική) ε) κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα
συμφέροντα του Σωματείου και στ) η ανάρμοστη εν γένει και εν γένει ασυμβίβαστη
προς την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου συμπεριφορά. Στην περίπτωση νομικού
προσώπου – μέλους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και η υπό του διευθύνοντος ή ενός
των συνδιευθυνόντων ή εκπροσωπούντων αυτό σε όργανο του Σωματείου παράβαση ως
άνω, εάν το νομικό πρόσωπο – μέλος δεν απομάκρυνε τον παραβάτη.

2. Πειθαρχικά Όργανα: Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται σε πρώτο βαθμό από το
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, ενώ κατά των
αποφάσεών του χωρεί έφεση ενώπιον της γενικής συνέλευσης, κατά τα αναφερόμενα στο
παρόν.

3. Πειθαρχικές ποινές: Τα κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 πειθαρχικά παραπτώματα
επισύρουν τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ)
προσωρινή αποστέρηση των δικαιωμάτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους, έως
έξι μήνες, και δ) αποβολή από το Σωματείο.

4.Πειθαρχική Διαδικασία: Πριν από την κάθε επιβολή ποινής, το Διοικητικό Συμβούλιο
καλεί εγγράφως το υπό κατηγορία μέλος σε απολογία ενώπιόν της τουλάχιστον 10
πλήρεις ημέρες πριν. Η κλήση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ποια συμπεριφορά
καταλογίζεται στο υπό κατηγορία μέλος και σε ποιον ή ποιους από τους λόγους επιβολής
κύρωσης υπάγεται η συμπεριφορά αυτή. Το μέλος μπορεί, εάν προτιμά, να απολογηθεί
προφορικώς ή και εγγράφως. Σε περίπτωση προφορικής απολογίας το μέλος ή το
Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούνται την καταγραφή, στενογραφικά ή ηχητικά ή με άλλο
τρόπο, της συνεδρίασης, ενημερώνοντας το άλλο μέρος τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες
πριν από την πραγματοποίησή της. Όποιος ζητά την καταγραφή της συνεδρίασης
οφείλει να παρέχει και το σχετικό εξοπλισμό και εν γένει να φροντίσει για αυτήν και να
επωμιστεί το οικονομικό της βάρος. Κατά την πειθαρχική διαδικασία το Διοικητικό
Συμβούλιο δικαιούται την συνδρομή δικηγόρου ή εν γένει νομικού, ο οποίος το
συμβουλεύει σχετικά με τις δικαιικές πτυχές της διαδικασίας, αλλά και συμμετέχει στην
πειθαρχική διαδικασία με δικαίωμα λόγου, ως σαν να ήταν μέλος του, όχι όμως με
δικαίωμα ψήφου. Το υπό κατηγορία μέλος επίσης δικαιούται την συνδρομή δικηγόρου,
όπως επίσης και να παρίσταται στη συνεδρίαση για την απολογία διά του νομικού
παραστάτη του.

Μετά τη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του, που, σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Την απόφαση αυτή, εάν επιβάλλει
κύρωση ή εάν, αν και δεν επιβάλλει κύρωση, αποδίδει στο υπό κατηγορία μέλος
συμπεριφορά ή χαρακτηρισμούς μειωτικούς, δικαιούται το υπό κατηγορία μέλος να
εφεσιβάλει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, ζητώντας τούτο εγγράφως
από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
απόφασης. Η αίτηση αυτή του καταδικασθέντος μέλους πρέπει να περιέχει αναλυτικά
τους λόγους για τους οποίους ζητείται η ανατροπή της απόφασης. Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε
ημερομηνία (όσον αφορά στην αρχική και όχι στην επαναληπτική) που να μην απέχει
περισσότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε η αίτηση του
μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του επί
των αναφερόμενων στην αίτηση του καταδικασθέντος μέλους τουλάχιστον 10 πλήρεις
ημέρες πριν από την ημερομηνία της αρχικής Γενικής Συνέλευσης, κοινοποιώντας το
έγγραφο στο καταδικασθέν μέλος.

Στη Γενική Συνέλευση αναγιγνώσκονται ή μοιράζονται αντίγραφα της αίτησης του
καταδικασθέντος μέλους και η απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ τα μέλη που
συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις στο
καταδικασθέν μέλος και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο και το καταδικασθέν μέλος έχουν επίσης το δικαίωμα να εκθέσουν τις
απόψεις τους προφορικά ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Έπειτα, η Γενική Συνέλευση
ψηφίζει επί της ανατροπής ή μη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική
ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Σύνθεση. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται εκ των δικαιούμενων συμμετοχής μελών
του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος, τα οποία θα πρέπει να
παρίστανται αυτοπροσώπως. Έκαστο μέλος διαθέτει μία ψήφο.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος το μέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί στην
Γενική Συνέλευση από έτερο μέλος δι’ εγγράφου εξουσιοδότησής του, απευθυνόμενης
προς τον Πρόεδρο και κατατεθειμένης σε αυτόν προ της ενάρξεως της συνεδρίασης.
Έκαστο μέλος της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει σε αυτή
σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο ένα μέλος.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, αποφασίζει επί παντός
υποβαλλόμενου σε αυτή θέματος, διακρίνεται δε σε τακτική και έκτακτη.

2. Πλην των κατά το νόμο και το Καταστατικό θεμάτων, στην αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης ανήκουν: α) η έγκριση του ετήσιου απολογισμού και του προϋπολογισμού,
β) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη για τα
πεπραγμένα κατά το παρελθόν οικονομικό έτος, γ) η εκλογή και η ανάκληση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου δ) η τροποποίηση του καταστατικού και ε) η διάλυση του
Σωματείου και η συνεπεία τούτου διάθεση της περιουσίας του. Η Γενική Συνέλευση
δικαιούται επίσης να αποφασίζει απευθείας η ίδια, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 2 του
Αστικού Κώδικα και κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στο άρθρο 10 του παρόντος,
για την αποβολή μέλους από το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 15. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά εντός του πρώτου τριμήνου από το τέλος
κάθε οικονομικού έτους, εκτάκτως δε οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει
τούτο αναγκαίο ή στην περίπτωση που τουλάχιστον το ένα πέμπτο των μελών ζητήσει
τούτο εγγράφως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην έγγραφη αίτηση
των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση
θέματα, και για να κατατεθεί θα πρέπει τα υπογράφοντα μέλη να έχουν εκπληρώσει τις
προς το Σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως προς τα μέλη του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να περιέχει την
ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης και
να κοινοποιείται στα μέλη προ δέκα τουλάχιστον ημερών. Επιτρέπεται και κοινοποίηση
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εάν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, στην τακτική μεν συνεδρίαση εντός του πρώτου
τριμήνου εκάστου έτους, σε έκτακτη δε εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία
γνωστοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της
σχετικής αιτήσεως του ενός πέμπτου των τακτικών μελών, δύνανται να πράξουν τούτο
δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη του
Σωματείου, τηρουμένης απαραιτήτως της σχετικής διαδικασίας όπως αυτή περιγράφεται
παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Απαρτία. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον τα παριστάμενα,
αυτοπροσώπως ή δι’ εκπροσώπου τους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος
διαλαμβανόμενα, μέλη είναι περισσότερα των απόντων μελών που δικαιούνται να
συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος.

Ελλείψει απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου στον ίδιο τόπο ή και σε
έτερο τόπο, ο οποίος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά την ίδια ώρα
της αντιστοίχου ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξαρτήτως του αριθμού των
παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών της, μη απαιτούμενης νέας προς τούτο
πρόσκλησης.

Προκειμένου περί λήψης απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης
του Σωματείου, για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται να παρίσταται το ήμισυ του ολικού
αριθμού των μελών του Σωματείου.

2. Εκλογή Προεδρείου. Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλη εργασία, η
Γενική Συνέλευση εκλέγει εκ των μελών της το Προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται
από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και δύο Εφόρους. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη
και λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα
θέματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Έφοροι εποπτεύουν την
ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Μέχρι την
εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης τα χρέη Προέδρου αυτής εκτελεί ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ψηφοφορία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση της
χειρός, εκτός όπου άλλως αναφέρεται στο παρόν.

4. Πλειοψηφίες. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη
πλειοψηφία των παρισταμένων ως ανωτέρω μελών. Κατ’ εξαίρεση για την λήψη
απόφασης περί επιβολής αποβολής μέλους από το Σωματείο, σύμφωνα με το άρθρο 88
παρ. 2 του Αστικού Κώδικα, περί ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
περί τροποποίησης του Καταστατικού ή περί διάλυσης του Σωματείου, απαιτείται
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρισταμένων ως άνω και δικαιουμένων ψήφου
μελών της Γενικής Συνέλευσης. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση περί ανατροπής ή μη της
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται στο πλαίσιο της πειθαρχικής
διαδικασίας του άρθρου 12 λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων
μελών και όχι με αυξημένη πλειοψηφία, και εάν ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο έχει
αποφασίσει την αποβολή μέλους. Τέλος, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου το
κάθε μέλος του Σωματείου που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει αριθμό
υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο έως τον αριθμό των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. σε περίπτωση πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, έως
πέντε υποψηφίους) και εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι που έλαβαν
τις περισσότερες ψήφους έως την πλήρωση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
στην περίπτωση δε ισοψηφίας ώστε να υπερβαίνει ο αριθμός των ισοψηφούντων των
αριθμό των εναπομεινασών θέσεων, με κλήρο μεταξύ των ισοψηφούντων.

Εάν ο προς σχηματισμό της πλειοψηφίας απαιτούμενος αριθμός δεν είναι ακέραιος, το
κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν.

Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα λύεται διά κλήρου.

5. Αποτελέσματα αποφάσεων. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οι οποίες
λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού, είναι
άκυρες και ανίσχυρες. Οι εγκύρως λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
δεσμεύουν και υποχρεώνουν άπαντα τα μέλη του Σωματείου, παρόντα, απόντα και
διαφωνούντα.

6. Πρακτικά. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
καταχωρούνται σε ειδικό προς αυτόν το σκοπό τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από
όλα τα μέλη του Προεδρείου αυτής.
Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Σωματείου
και τυχόν άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τη Γενική Συνέλευση προς τούτο.

7. Λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα
τα μέλη του Σωματείου που δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση
ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και εάν ακόμη δεν έχει προηγηθεί
συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 17. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με
μυστική ψηφοφορία ανά τετραετία από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου παρατείνεται έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση από τη λήξη της,
αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό.

3. Για να δύναται μέλος του Σωματείου να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου πρέπει:

α) να μη συντρέχει γι’ αυτόν/ήν λόγος, ο οποίος θα είχε ως συνέπεια την εκ του
Σωματείου αποβολή του ή την έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου και β) να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του
προς το Σωματείο.

Έως δύο από τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να μην έχουν
ελληνική ιθαγένεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρόκειται περί προσώπων που η
επιστημονική προσωπικότητα και προγενέστερη δράση τους θα συντελέσει στην
καλύτερη ανάπτυξη των σκοπών του σωματείου.

4. Εντός πέντε ημερών από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε
πρώτη συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, ορίζοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρό
του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει και Αντιπρόεδρο, ο οποίος
αναπληρώνει τον Πρόεδρο στις αρμοδιότητές του, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή
κωλύεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να εκλέγει Ταμία του σωματείου από
τα μέλη του, είτε να αναθέτει το αξίωμα αυτό σε τρίτο με κατάλληλα προσόντα ο οποίος
προσφέρει τις υπηρεσίες του έναντι χρημάτων (με σχέση εξαρτημένης εργασίας,
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή με άλλη έννομη σχέση) ή και αμισθί. Εάν το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν κρίνει σκόπιμο το διορισμό Ταμία, ρυθμίζει με άλλο τρόπο που κρίνει
κατάλληλο την εκπλήρωση των καθηκόντων που άπτονται του αξιώματος αυτού. Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του και
περισσότερα του ενός αξιώματα (π.χ. Πρόεδρος και Ταμίας ή Αντιπρόεδρος και Ταμίας).
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ή ανασυγκροτείται σε σώμα όποτε μεταβληθεί η
σύνθεσή του και όποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο
δικαιούται να αναθέτει όλες ή κάποιες από τις εξουσίες του, εφόσον δεν απαιτούν κατά
νόμο συλλογική ενέργεια, σε μέλος ή μέλη του ή σε τρίτο ή τρίτους, στους οποίους
μπορεί να δίδει και εξουσία υποανάθεσης.

5. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα και
οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την ιδιότητά του αυτή, με απλή έγγραφη σχετική
δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο/η παραιτούμενος/η παύει να αποτελεί
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη ημέρα κατά την οποία η παραπάνω
δήλωση του περιέλθει στο Σωματείο. Ομοίως οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, που κατέχει κάποιο αξίωμα, δύναται να παραιτηθεί οποιαδήποτε χρονική
στιγμή από το αξίωμά του και να παραμείνει απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο/η παραιτούμενος/η παύει να κατέχει το αξίωμα από την επόμενη ημέρα κατά την
οποία η δήλωσή του περιήλθε στο Σωματείο.

6. Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Ο/η παραιτηθείς/θείσα ή ο/η αποβληθείς/σα από το Σωματείο, β) ο από τη Γενική
Συνέλευση ανακληθείς, γ) αυτός/τή που δεν συγκεντρώνει τα από το νόμο και το
Καταστατικό απαιτούμενα για την εκλογή του προσόντα, το οποίο διαπιστώνεται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: στην υπό στοιχείο α) περίπτωση από την ημέρα
κατά την οποία παύει να αποτελεί μέλος του Σωματείου, στην υπό στοιχείο β) περίπτωση
από την ημερομηνία της ανάκλησης της ιδιότητας ως μέλους από την Γενική Συνέλευση
και στην υπό στοιχείο γ) περίπτωση από την ημέρα κατά την οποία ελήφθη η απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τις κενές θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν μέχρι των νέων
αρχαιρεσιών τα απομένοντα μέλη με άλλα εκλόγιμα πρόσωπα. Εφόσον τα απομένοντα
μέλη είναι λιγότερα των τριών, είναι υποχρεωμένα εντός είκοσι ημερών να συγκαλέσουν
έκτακτη Γενική Συνέλευση για την συμπλήρωση των κενών θέσεων.

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Γενικές αρμοδιότητες: Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και εν γένει
διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτού.

2. Ειδικές αρμοδιότητες: Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: α)
καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως του Σωματείου και τον ετήσιο προϋπολογισμό
εσόδων και εξόδων, τα οποία και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση μαζί με
την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό
απολογισμό, β) αποφασίζει τη λήψη παντός, κατά την κρίση του, μέτρου πρόσφορου
για την πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου και γ) ασκεί όλες τις κατά νόμο και το
Καταστατικό ανήκουσες σ’ αυτό αρμοδιότητες. Ο ανωτέρω αναφερόμενος
προϋπολογισμός περιέχει, υπό μορφή προσωρινού προϋπολογισμού, πρόβλεψη και για το
πρώτο τρίμηνο του επόμενου οικονομικού έτους, δεδομένου ότι η τακτική γενική
συνέλευση πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου από το τέλος κάθε οικονομικού
έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ευθύνεται, εφόσον δεν έχει υπερβεί τα όρια που
τίθενται από τον προσωρινό αυτό προϋπολογισμό, και εάν ακόμη εγκριθεί από τη Γενική
Συνέλευση οριστικός προϋπολογισμός για την ίδια χρονική περίοδο διάφορος του
προϋπολογισμού ή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση προϋπολογισμός.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να παρέχουν με αμοιβή
εξαρτημένη εργασία στο Σωματείο ή να συνάπτουν μετ’ αυτού συμφωνίες
συνεπαγόμενες τη λήψη αμοιβής για την προσφορά ετέρων υπηρεσιών ή συμφωνίες
αποβλέπουσες στην επίτευξη κέρδους μέσω αναλήψεως έργου, προμηθείας και
οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 19. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Συνεδριάσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο
Πρόεδρος ή στην περίπτωση που ζητηθεί από δύο εκ των μελών του, κατόπιν έγγραφης
πρόσκλησης που κοινοποιείται πέντε πλήρεις ημέρες πριν στα μέλη. Κοινοποίηση
επιτρέπεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε
τόπο εντός της περιοχής της έδρας του Σωματείου ή, εάν συμφωνούν όλα τα μέλη του,
και αλλού. Επίσης, συνεδριάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη ή
με άλλο τρόπο που καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση της συνεδρίασης χωρίς να
βρίσκονται όλα τα μέλη στο ίδιο μέρος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίσταται το ήμισυ των
μελών πλέον ενός, παραλείποντας προς εξεύρεση του αριθμού το τυχόν προκύπτον
κλάσμα.

3. Αποφάσεις: Με εξαίρεση οποιαδήποτε άλλη πρόβλεψη στο παρόν οι αποφάσεις
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στη συνεδρίαση και
με φανερή ψηφοφορία. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
καταχωρούνται σε ειδικό για αυτόν το λόγο τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τα
συμμετέχοντα μέλη. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο
Πρόεδρος και τυχόν άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο προς
τούτο.

ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμοδιότητες. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και
θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον παντός Δικαστηρίου
και πάσης Δικαστικής ή άλλης Αρχής όπως επίσης και έναντι παντός τρίτου φυσικού ή
νομικού προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 21. ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταμίας του Σωματείου είναι ο αρχικός υπεύθυνος για τον οικονομικό σχεδιασμό του
Ιδρύματος, την ορθή λογιστικά αποτύπωση της οικονομικής ζωής του και εν γένει την
ορθή παρακολούθηση των οικονομικών του, συμπεριλαμβανομένης της εμπρόθεσμης
κατάρτισης των σχεδίων προϋπολογισμού και απολογισμού.

2. Η έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Ταμία ορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Ταμίας έχει δικαίωμα παράστασης και λόγου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου, αλλά και ενημέρωσης για τυχόν αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς
συνεδρίαση με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, και εάν ακόμη δεν είναι μέλος
του.

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Σύνθεση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου είναι τριμελής, με πρόεδρο το
μέλος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος
αναδεικνύεται με κλήρωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των μελών
μέχρι των γ’ βαθμό δεν δύνανται να είναι μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Εκλογή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και
η θητεία της διαρκεί έως την επόμενη της εκλογής της τακτική Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση που κενωθούν και θέσεις των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί πάραυτα ειδική έκτακτη Γενική Συνέλευση για την
εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Αρμοδιότητες. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική
διαχείριση του Σωματείου, ήτοι πραγματοποιηθέντα έσοδα και πηγές αυτών,
πραγματοποιηθείσες δαπάνες κ.λ.π. Για το σκοπό αυτό δικαιούται να ζητά και να
λαμβάνει κάθε πληροφορία κατά την κρίση της χρήσιμη.

4. Έκθεση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση
έγγραφη έκθεση περί της κατά το προηγούμενο έτος οικονομικής διαχείρισης του
Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Το Οικονομικό Έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά το πρώτο οικονομικό έτος είναι υπερδωδεκάμηνο,
δηλαδή διαρκεί έως το τέλος του επόμενου έτους από το έτος κτήσεως από το Σωματείο
νομικής προσωπικότητας. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μετά
το τέλος του πρώτου οικονομικού έτους.

2. Σχετικά με την κατ’ έτος διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου και της κατά την
λήξη αυτού οικονομικής κατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στην αμέσως
επομένη τακτική Γενική Συνέλευση σχετικό διαχειριστικό απολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 24. ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Οι συνεισφέροντες στο Σωματείο χρηματικά ποσά ή οι κληροδοτούντες προς αυτό
αξιόλογη πάσης φύσεως περιουσία, μπορούν να αναγορεύονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ως «ΔΩΡΗΤΕΣ» ή «ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ» αυτού.

ΑΡΘΡΟ 25. ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Διάλυση. Διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των
μελών, κατά την οποία πρέπει απαραίτητα να παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3) του
συνόλου των μελών, η δε απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)
των παρόντων μελών.

2. Εκκαθάριση. Μετά την απόφαση περί διάλυσης του Σωματείου, η Γενική
Συνέλευση διορίζει από τα μέλη της και τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά πλειοψηφία
αποφασίζοντες και ενεργούντες, προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας του
Σωματείου σύμφωνα με το νόμο.

3.Περιουσία μετά την εκκαθάριση. Μετά την πληρωμή τυχόν χρεών και την εκποίηση
των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στα βιβλία
του Σωματείου, το υπόλοιπο καθαρό κεφάλαιο διατίθεται επί τη βάσει των σχετικών
ορισμών της περί διάλυσης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σε Σωματεία,
Οργανισμούς ή Ενώσεις του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού ή υπέρ φιλανθρωπικών
σκοπών και ιδρυμάτων εντός των υπό του νόμου εκάστοτε καθοριζόμενων πλαισίων.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26. ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Στην καταβολή πρώτης ετήσιας συνδρομής ύψους 50 ευρώ υποχρεούνται και οι
υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρυτές του Σωματείου με την υπογραφή τους.

ΑΡΘΡΟ 27. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου θα αποτελείται κατόπιν απόφασης
των υπογραφόντων ιδρυτών αυτού από τους:

1) Βασίλειος Κουτσαβλής του Δημητρίου, Πρόεδρος και Ταμίας (Υπευθ. Πολιτιστικής
Διαχείρισης)

2) Βιργινία Ματσέλη του Ασημάκη, Αντιπρόεδρος (Εθνολόγος)

3) Δημήτρης Ιωαννίδης του Σταύρου-Αναστάσιου, Μέλος (Αρχιτέκτονας)

4) Χριστίνα Μόραλη του Γεωργίου, Μέλος (Κεραμίστρια)

5) Γεώργιος Μηνούδης του Μιχαήλ, Μέλος (Δικηγόρος)

θα συγκροτηθεί και εν γένει λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος που
αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου (δυνάμενης και να ανασυγκροτηθεί
σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του καταστατικού) και θα αποτελέσει και το
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, από την κτήση από το Σωματείο νομικής
προσωπικότητας έως την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο.

2. Μόλις το Σωματείο αποκτήσει νομική προσωπικότητα η ανωτέρω Προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπή και πλέον πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή και να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Σωματείου για το
πρώτο οικονομικό έτος.

ΑΡΘΡΟ 28. ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η πρώτη Εξελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου θα εκλεγεί κατά την πρώτη Γενική
Συνέλευση αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος, θα
δικαιούται δε να ασκήσει έλεγχο τόσο για το πρώτο οικονομικό έτος του Σωματείου όσο
και για το χρονικό διάστημα από την απόφαση σύστασης αυτού μέχρι την κτήση από
αυτό νομικής προσωπικότητας.

ΑΡΘΡΟ 29.

Το παρόν Καταστατικό διαβάστηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε στο σύνολό του, σήμερα 3
Φεβρουαρίου 2011 από τους συνελθόντες και υπογράφοντες ιδρυτές, αποτελείται δε από
είκοσι εννέα (29) άρθρα και ισχύει ως Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία
«ΦΙΛΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» από της νομίμου δημοσιεύσεως της εγκριτικής προς
αυτό απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και της καταχώρησης στο τηρούμενο Βιβλίο
Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, έως τότε δε ως η συμφωνία που διέπει τη
συσταθείσα ένωση προσώπων.