• Πρακτικά Α’ Γενικής Συνέλευσης

  October 2, 2012 - Διάφορα

  Πρακτικό A’ Γενικής Συνέλευσης του σωματείου “ΦΙΛΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ”

  Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012, στην οδό Κέκροπος 10, στο κτήριο του Συλλόγου των Αθηναίων, συνήλθαν σε γενική συνέλευση τα μέλη του σωματείου “Φίλοι Κτήματος Τατοΐου”.

  Προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ανέλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού, ο πρόεδρος του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου του σωματείου Βασίλειος Κουτσαβλής.  Εν συνεχεία, ο προσωρινός πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη την ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που είναι η εξής:

  α. Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του υπό σύσταση σωματείου έως τη σύστασή του και του συσταθέντος πλέον σωματείου έως την παρούσα γενική συνέλευση.

  β. Απαλλαγή της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και πλέον πρώτου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου από την ευθύνη για τα έως σήμερα πεπραγμένα.

  γ. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

  δ. Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.

  ε. Έγκριση προϋπολογισμού και προγράμματος δράσεως του σωματείου για το πρώτο οικονομικό έτος αυτού που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

  στ. Λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση εκπροσώπησης του σωματείου στο σχεδιαζόμενο φορέα διαχείρισης του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.

  Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του καταστατικού, η γενική συνέλευση προχώρησε στην εκλογή του προεδρείου της γενικής συνέλευσης και εξέλεγξε παμψηφεί τον Βασίλειο Κουτσαβλή ως πρόεδρό της, τον Γεώργιο Μηνούδη ως γραμματέα της και τους Νίκο Νίντο και Ιωάννη Καστρινάκη ως εφόρους.  Έπειτα, ο πρόεδρος ενημέρωσε τη γενική συνέλευση ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 15 παρ. 1 του καταστατικού για τη σύγκληση αυτής, αφού η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση εστάλη στα μέλη στις 29 Αυγούστου 2012, δηλαδή πέραν των 10 ημερών πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης που επιτάσσει το καταστατικό, και η πρόσκληση περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τα καταστατικό στοιχεία.

  Συνεπώς, η γενική συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  Πρώτο θέμα: Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του υπό σύσταση σωματείου έως τη σύστασή του και του συσταθέντος πλέον σωματείου έως την παρούσα γενική συνέλευση.

  Ο πρόεδρος ανέγνωσε στη γενική συνέλευση το διαχειριστικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του υπό σύσταση σωματείου έως τη σύστασή του και του συσταθέντος πλέον σωματείου έως την παρούσα γενική συνέλευση και ανέπτυξε αναλυτικά τις δράσεις του υπό σύσταση σωματείου και εν συνεχεία του σωματείου έως και την παρούσα γενική συνέλευση.  Ο διαχειριστικός απολογισμός και η έκθεση πεπραγμένων είχαν τεθεί στη διάθεση των μελών σε έντυπη μορφή.

  Έπειτα, ο πρόεδρος κάλεσε τη γενική συνέλευση να αποφασίσει επί της έγκρισης των ανωτέρω και η γενική συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε τον ανωτέρω διαχειριστικό απολογισμό και την ανωτέρω έκθεση πεπραγμένων.

  Δεύτερο θέμα: Απαλλαγή της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και πλέον πρώτου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου από την ευθύνη για τα έως σήμερα πεπραγμένα.

  Ο πρόεδρος κάλεσε τη γενική συνέλευση να αποφασίσει για την απαλλαγή της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και πλέον πρώτου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου από την ευθύνη για τα έως σήμερα πεπραγμένα.

  Η γενική συνέλευση παμψηφεί αποφάσισε την απαλλαγή της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και πλέον πρώτου διοικητικού συμβουλίου του σωματείου από την ευθύνη για τα έως σήμερα πεπραγμένα.

  Τρίτο θέμα: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

  Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη γενική συνέλευση ότι έχουν θέσει υποψηφιότητα, αλφαβητικά, οι ακόλουθοι έξι για το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο του σωματείου:

  Νίκος Βατόπουλος

  Κωνσταντίνος Δούκας

  Δημήτρης Ιωαννίδης

  Βασίλης Κουτσαβλής

  Γιώργος Μηνούδης

  Δημήτρης Μπότσης

  Εξ αυτών ο Κωνσταντίνος Δούκας έθεσε υποψηφιότητα εκπρόθεσμα, πλην όμως κρίθηκε σκόπιμο να επιτραπεί η υποψηφιότητα αυτή.

  Εν συνεχεία ο κύριος Κωνσταντίνος Δούκας παρουσίασε σύντομο βιογραφικό του (μιας και τέτοιο δεν ήταν στη διάθεση του προεδρείου της γενικής συνέλευσης, λόγω του εκπροθέσμου της υποψηφιότητας) και παρουσίασε τις θέσεις του για την πορεία που θα έπρεπε να ακολουθήσει το σωματείο σχετικά με το πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου.

  Έπειτα, ο πρόεδρος ανέγνωσε στη γενική συνέλευση το σύντομο βιογραφικό του κάθε ενός από τους λοιπούς υποψηφίους (αφού τέτοιο είχε σταλεί με την υποψηφιότητά τους και υπήρχε στη διάθεση του προεδρείου της γενικής συνέλευσης).

  Έπειτα ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, με τα εξής αποτελέσματα:

  Βασίλειος Κουτσαβλής: 25 ψήφοι

  Γεώργιος Μηνούδης: 24 ψήφοι

  Νίκος Βατόπουλος: 23 ψήφοι

  Δημήτρης Ιωαννίδης: 22 ψήφοι

  Δημήτρης Μπότσης: 20 ψήφοι

  Κωνσταντίνος Δούκας: 2 ψήφοι

  Συνεπώς εξελέγησαν οι πρώτοι πέντε να αποτελούν το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.  Το διοικητικό συμβούλιο έχει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού τετραετή θητεία, η οποία παρατείνεται έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης του σωματείου, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη.

  Θέμα Τέταρτο: Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.

  Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη γενική συνέλευση ότι για την εξελεγκτική επιτροπή, που είναι τριμελής, έθεσαν υποψηφιότητα τα ακόλουθα μέλη:

  Μιχαήλ Γεωργαντής

  Ιωάννης Καστρινάκης

  Μάρκος Τσάκας

  Όλοι οι ανωτέρω εξελέγησαν από τη γενική συνέλευση παμψηφεί και, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού, με κλήρωση αναδείχθηκε ο Μάρκος Τσάκας πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής.  Σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 28 του καταστατικού η πρώτη εξελεγκτική επιτροπή έχει θητεία μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του σωματείου και δικαιούται να ασκήσει έλεγχο τόσο αναφορικά με την πρώτη οικονομική χρήση του σωματείου όσο και με τον πριν από την κτήση από το σωματείο νομικής προσωπικότητας χρόνο.

  Θέμα πέμπτο: Έγκριση προϋπολογισμού και προγράμματος δράσεως του σωματείου για το πρώτο οικονομικό έτος αυτού που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

  Ο πρόεδρος παρουσίασε στη γενική συνέλευση τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσεως του σωματείου για το πρώτο οικονομικό έτος αυτού, εξηγώντας πως εξ ανάγκης τόσο ο προϋπολογισμός όσο και το πρόγραμμα δράσεως εκφράζονται με γενικούς όρους, τόσο επειδή το σωματείο μόλις απέκτησε νομική προσωπικότητα και δεν υπάρχει ακόμη εικόνα του αριθμού νέων μελών και των ακριβών αναγκών του, όσο και επειδή οι εξελίξεις γύρω από το θέμα του Τατοΐου διαδέχονται γοργά η μία την άλλη και απαιτούν ευελιξία και πολλές φορές τροποποίηση των προγραμματισμένων δράσεών του σωματείου ή και νέες ενέργειες.

  Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε τη γενική συνέλευση να αποφασίσει για την έγκριση του ανωτέρω προϋπολογισμού και του ανωτέρω προγράμματος δράσεως.

  Η γενική συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε τον ανωτέρω προϋπολογισμό και το ανωτέρω πρόγραμμα δράσεως.

  Θέμα έκτο: Λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση εκπροσώπησης του σωματείου στο σχεδιαζόμενο φορέα διαχείρισης του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.

  Ο πρόεδρος ενημέρωσε τη γενική συνέλευση ότι, υπό το σημερινό νομοθετικό καθεστώς, θα υπάρχει φορέας διαχείρισης του κτήματος του Τατοΐου, κάποια από τα μέλη του οποίου θα διορίζονται.  Ο πρόεδρος εξήγησε πως δεν είναι βέβαιο ότι αυτό το νομοθετικό καθεστώς θα συνεχίσει να υφίσταται, πάντως ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υπάρχει κάποιας μορφής εποπτικό όργανο του Τατοΐου.  Ο πρόεδρος εξέθεσε την άποψη που είχε διατυπωθεί από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του σωματείου ότι σε κάθε τέτοιο όργανο το σωματείο θα πρέπει να διεκδικήσει μία θέση, δηλαδή το δικαίωμα να ορίζει ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα αυτού ή εν πάση περιπτώσει στο όργανο διοίκησής του.  Τούτο διότι το σωματείο δικαιούται οπωσδήποτε να έχει ουσιαστικό και αποτελεσματικό λόγο στα τεκταινόμενα στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.  Παράλληλα, κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στο σωματείο να είναι κοντά στις εξελίξεις και, όπου χρειάζεται, να προλαβαίνει παρά μετά να πρέπει να θεραπεύσει.  Έτσι, ο πρόεδρος πρότεινε να αποφασίσει η γενική συνέλευση να διεκδικήσει το σωματείο να συμμετέχει στο τυχόν όργανο διαχείρισης ή εποπτείας ή ελέγχου της διαχείρισης του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου τουλάχιστον ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου.

  Η γενική συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε την πρόταση αυτή.

  Έπειτα ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της πρώτης γενικής συνέλευσης του σωματείου “Φίλοι του Κτήματος Τατοΐου”.

   

  Ο πρόεδρος, Βασίλεος Κουτσαβλής

  Ο γραμματέας, Γεώργιος Μηνούδης

  Οι έφοροι, Νίκος Νίντος                      και                             Ιωάννης Καστρινάκης